Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu


↓ Kampania edukacyjna


↓ Wydarzenia

Definicje ważniejszych pojęć

 • Budynek jednorodzinny

  – rozumie się przez to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.
 • Budynek wielorodzinny

  – rozumie się przez to budynek niespełniający definicji budynku jednorodzinnego zawierający co najmniej jedną klatkę schodową oraz więcej niż dwa mieszkania, wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą, zielenią i rekreacją przydomową, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
 • Budynek użyteczności publicznej

  – rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny – w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Gospodarstwo domowe

  - rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
 • Mieszkaniec

  - rozumie się przez to osobę fizyczną mającą na terenie nieruchomości miejsce zamieszkania w rozumieniu definicji „miejsca zamieszkania” przyjętej w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14) , zgodnie z którą jest to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
 • Nieruchomość

  – rozumie się przez to część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny.
 • Nieruchomości zamieszkałe

  – rozumie się przez to nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Nieruchomości niezamieszkałe

  – rozumie się przez to nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe, logistyczne itp. – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Odpady komunalne

  – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
 • Punkty selektywnego zbierania odpadów

  – rozumie się przez to wskazane punkty - miejsca zbiórki określonych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest samochód przystosowany do odbioru odpadów – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Selektywne zbieranie odpadów

  - rozumie się przez to sposób zbierania odpadów ustalony w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych”.
 • Właściciel nieruchomości

  – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Zabudowa jednorodzinna

  - rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi – w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Zabudowa wielorodzinna

  – rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego.
 • Zabudowa zagrodowa

  - rozumie się przez to budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe – w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Zbieranie odpadów

  – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Zobacz też

KORONAWIRUS

O G Ł O S Z E N I E

W celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2:


Zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z Biurem Związku Gmin Wierzyca. Większość spraw może być załatwiana telefonicznie lub korespondencyjnie, także załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa, które zaleca się poprzedzić kontaktem telefonicznym lub e-mailowym.
Wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mailowych znajduje się tutaj...
- prosimy o wybieranie kontaktu zgodnego z zakresem załatwianych spraw.

Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.NOWINKI

Z DONIESIEŃ PRASOWYCH

Właścicielom mieszkań i domów grozi mandat 500 zł za śmieci


Strażnik miejski będzie mógł ukarać osobę uchylającą się od regulowania rachunków za odpady - właścicielom domów i mieszkań grozi mandat 500 zł - pisze "Rzeczpospolita" w materiale o pracach nad projektem nowelizacji przepisów.
Gazeta podała, że co najmniej 5 mln Polaków wymiguje się od obowiązku wnoszenia opłat za wywóz śmieci i obecnie trudno ich ukarać, a nad zmianą przepisów, by było to możliwe pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, które uprawnia strażników straży gminnych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przewiduje się, że strażnik miejski albo gminny będzie mógł nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość opłaty za wywóz śmieci - podaje gazeta.

Zgodnie z projektem taka sama kara ma czekać tego, kto podał nieprawdę w tej deklaracji - np. zaniżył liczbę domowników, przez co płaci mniej za śmieci, czy nie segreguje odpadów - wynika z artykułu.

Gazeta podała też, że strażnik będzie miał prawo ukarać mandatem osobę, która zadeklarowała, że założy kompostownik, chcąc płacić mniej za wywóz śmieci, a w rzeczywistości była to pusta obietnica albo choć ma kompostownik, to w praktyce z niego nie korzysta.

Warto mieć to na uwadze.

EcoHarmonogram

Eco Harmonogram


To darmowa aplikacja na telefon

Funkcjonalność:

 • Aktualny harmonogram odbioru odpadów.
 • Wyszukiwanie harmonogramu po adresie nieruchomości.
 • Powiadomienia o terminie odbioru odpadów na telefon.
 • Informacja o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 • Informacja o sposobie segregacji odpadów.
 • Inne.

Skąd pobrać? Jak zainstalować? Jak korzystać?

Warto to mieć!

Związek Gmin Wierzyca
ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: http://www.zgwierzyca.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (1737 dni)
- liczba odwiedzonych stron: 1264512
- liczba wejść: 801160
Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
Telefon: 22 245 24 72
E- mail: esog@radspzoo.pl

W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.