SEGREGACJA

Pobierz ulotkę...

СЕГРЕГАТИ СМІТТЯ

Завантажте флаєр...

 
Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

Definicje ważniejszych pojęć

 • Budynek jednorodzinny

  – rozumie się przez to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.
 • Budynek wielorodzinny

  – rozumie się przez to budynek niespełniający definicji budynku jednorodzinnego zawierający co najmniej jedną klatkę schodową oraz więcej niż dwa mieszkania, wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą, zielenią i rekreacją przydomową, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
 • Budynek użyteczności publicznej

  – rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny – w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Gospodarstwo domowe

  - rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
 • Mieszkaniec

  - rozumie się przez to osobę fizyczną mającą na terenie nieruchomości miejsce zamieszkania w rozumieniu definicji „miejsca zamieszkania” przyjętej w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14) , zgodnie z którą jest to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
 • Nieruchomość

  – rozumie się przez to część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny.
 • Nieruchomości zamieszkałe

  – rozumie się przez to nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Nieruchomości niezamieszkałe

  – rozumie się przez to nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe, logistyczne itp. – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Odpady komunalne

  – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
 • Punkty selektywnego zbierania odpadów

  – rozumie się przez to wskazane punkty - miejsca zbiórki określonych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest samochód przystosowany do odbioru odpadów – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Selektywne zbieranie odpadów

  - rozumie się przez to sposób zbierania odpadów ustalony w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych”.
 • Właściciel nieruchomości

  – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Zabudowa jednorodzinna

  - rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi – w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Zabudowa wielorodzinna

  – rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego.
 • Zabudowa zagrodowa

  - rozumie się przez to budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe – w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Zbieranie odpadów

  – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Zobacz też
˅
Związek Gmin Wierzyca
ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: https://www.zgwierzyca.pl   PHP Ver. 5.6.40
Biuletyn Informacji Publicznej: https://zgwierzyca.bip.gov.pl
Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (2647 dni)
- liczba odwiedzonych stron: 1910850
- liczba wejść: 1390770
Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
Telefon: 22 245 24 72
E- mail: esog@radspzoo.pl

W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.